Onze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de vennootschap Exit Games BV, met BTW-nr BE 0773.622.411 en met het volgende adres: Bagattenstraat 132, 9000 Gent, waaronder de escape games te Gent, Bagattenstraat 132, 9000 Gent & te Brugge, Hoefijzerpad 17E, 8000 Brugge vallen.

Elke boeking (online of via elke andere weg) bij Exit Games BV, houdt onherroepelijk in dat u, als klant, al onze voorwaarden en regels expliciet aanvaardt, inclusief onze gedragsregels en verantwoordelijkheidsregels.

Exit Games BV kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen. Alhoewel de spelen op zich niet gevaarlijk zijn, verklaart elke deelnemer die deel neemt aan één van de spel-ervaringen dit volledig op eigen risico te doen. Bovendien verklaart de  deelnemer expliciet nooit aanspraak te kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding bij een eventueel ongeluk dat zich vóór, tijdens of na de deelname voordoet.

Exit Games BV kan bovendien in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor enige vorm van verlies van voorwerpen, betaalmiddelen, kledij enz  die u heeft geleden vóór, tijdens of na de deelname aan onze activiteiten.

Elke deelnemer verklaart zich volledig te zullen voegen naar de richtlijnen die door de Game Master(s) worden meegegeven of gecommuniceerd. Het niet  naleven van deze richtlijnen, kan tot uitsluiting uit de Games leiden zonder recht op enige vorm van terugbetaling of vergoeding. 

De Game Masters hebben, bij ongepast gedrag van de deelnemers, steeds het recht om via camera of via rechtstreekse inmenging in de games tussenbeide te komen en om eventueel onmiddellijk een einde te stellen aan het spel. Bovendien zal aan de deelnemers die zich ongepast gedragen, gevraagd worden om het pand te verlaten. Deze maatregels zullen eveneens aan de uitgesloten deelnemers geen minste recht geven op enige vorm van terugbetaling of vergoeding.

Exit Games BV behoudt zich steeds het recht om eventuele schade, aangebracht door de deelnemers op deze laatste te verhalen. 

Als ongepast gedrag definiëren wij onder andere: 

  • dronkenschap of enige andere vorm van intoxicatie

  • het binnen roken

  • elke vorm van agressie of intimidatie tegen de organisatie en/of andere aanwezige personen

  • overdreven luidruchtig zijn

  • schade aan het pand of aan één van de games toebrengen

  • het (proberen) stelen van objecten uit de spelen en/of het pand

  • het niet respecteren van de aanwijzingen of regels opgelegd door de Game Masters

  • het geheel of gedeeltelijk publiek maken of kopiëren van elke vorm van informatie over de inrichting of de werking van de verschillende games.

Hierbij aanvaardt elke deelnemer dat hij of zij in elk geval niet toegelaten zal worden tot de games met voedsel, drank, gevaarlijke voorwerpen, mobiele telefoons, tablets, smartphones, fototoestellen, filmapparaten, camera’s of elk ander toestel dat kan beschouwd worden als opnameapparatuur.  Er zal aan elke deelnemer gevraagd worden om deze zaken in de lockers op te bergen, die daarvoor speciaal ter beschikking worden gesteld. De Game Masters hebben ten allen tijde het recht hierop controle uit te oefenen. Overtreding van deze regel zal sowieso steeds leiden tot onmiddellijke uitsluiting uit het spel.

Al onze games en het daaraan gekoppelde spelmateriaal, alsook het eigenlijke spelverloop blijven eigendom van Exit Games BV en zijn met copyrights beschermd. Het is dan ook uitdrukkelijk verboden om vóór, tijdens of na de deelname aan de games, deze informatie publiek te maken.

De deelnemers geven expliciet toestemming om hun activiteiten in de verschillende ruimtes te filmen. Deze beelden worden niet langer dan 14 dagen opgeslagen of bijgehouden en worden daarna verwijderd. Zij kunnen echter gebruikt worden om een eventueel geval van opzettelijk toegebrachte schade of ongepast gedrag te documenteren en te bewijzen.

Tijdens deze evenementen kunnen wij foto’s nemen, waarop deelnemers zijn afgebeeld. Er zal echter steeds aan deelnemers worden gevraagd of wij deze beelden mogen gebruiken en publiek maken, alvorens dit te doen.

Elke game-ervaring duurt maximum 60 minuten (met uitzondering Time Machine Race I & II). Onmiddellijk na deze spel-beleving, zal aan de deelnemers gevraagd worden om zo snel mogelijk de speelruimtes te verlaten. Elke deelnemer geeft hiervoor expliciet zijn akkoord om de timing voor eventuele volgende deelnemers niet in het gedrang te brengen. Er wordt van elke deelnemer verwacht dat deze zich 15 minuten vóór de aanvang van het spel, ter plaatse aanmeldt. Het laattijdig aanmelden kan leiden tot een verkorte spelduur of uitsluiting, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding of terugbetaling.

Het reserveren of boeken van een game kan online via onze website, mail of telefonisch gebeuren. Bij fysieke offertes is de regel dat online boekingen steeds voorrang behouden op klanten die de fysieke offerte goedkeuren. 

Exit Games BV behoudt zich het recht voor om zelf elke reservatie te wijzigen en/of te annuleren, zonder hiervoor een reden te moeten opgeven. Hierbij zal uiteraard steeds de klant asap gecontacteerd worden en zal er gezocht worden naar een best passende oplossing voor de klant / deelnemer en zal desgewenst het volledige bedrag dat al door de klant betaald werd, aan deze laatste worden terugbetaald. Voor deze wijziging of annulering door ons toedoen, kan echter nooit aanspraak gemaakt worden op een extra schadevergoeding, van om het even welke aard. 

Indien u zelf een reservering wenst te wijzigen of te annuleren, gelden de volgende regels:

- In de bevestigingsmail die u na uw reservering ontvangt, vindt u een knop die u terug leidt naar de reserveringspagina op onze site, waar u uw persoonlijke boeking kan bekijken en/of wijzigen. Indien u deze mail niet kreeg of zich hierbij problemen voordoen, dient u zelf telefonisch contact met ons op te nemen. Indien u telefonisch bij ons reserveerde, vragen wij u voor wijzigingen in deze reservatie, sowieso terug telefonisch met ons contact op te nemen.

- Tot 36 uren voor de start van uw gereserveerde game, kan u nog gratis wijzigen of annuleren. Indien u daarbij online betaalde, wordt u vergoed met een voucher. 

- Indien u minder dan 36 uur voor de start van uw gereserveerde game wenst te annuleren of bij een 'No-show', rekenen wij een annulatie-kost van 50% aan. Klanten die niet ("no-show") of veel te laat opdagen, zullen hun recht op deelname verliezen, zonder recht op enige vorm van terugbetaling of vergoeding.

Wij reserveren ons steeds het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze regels en voorwaarden vallen onder het Belgisch recht en kunnen in geval van dispuut enkel voor een Belgische rechtbank worden betwist.